רוב גנבי - ישראל נינהו (עבודה זרה ע' ע"א)

רוב הגנבים - ישראל הם.

מאד מחמיא!